Welcome to M Concrete

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 PM

  • 429/33 พรีเมี่ยมเพลส 9

    ลาดพร้าว กทม. 10230

  • Call Us On

    02-525-9744

M Large Diameter Bored Pile

คอนกรีตงานเข็มเจาะใหญ่ เหมาะสําหรับ คอนกรีตเข็มเจาะ ขนาดใหญ่ซึ่งจะมีค่าการยุบตัวสูงกว่าเข็มเจาะขนาดเล็ก และมีระยะการก่อตัวของคอนกรีตที่นานกว่าคอนกรีต ทั่วไป เพื่อให้สามารถทํางานได้เสร็จทันตามเวลา

M Small Diameter Bored Pile

คอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก เหมาะสําหรับคอนกรีตเข็มเจาะ ขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าเข็มเจาะ 3 ขา ซึ่งได้ออก แบบให้มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม เมื่อเทคอนกรีตลง ไปในเข็มจะไม่เกิดการแยกตัว

M Waterproof Concrete

คอนกรีตกันซึมเหมาะสําหรับคอนกรีตที่ต้องการความทึบน้ำสูง หรือต้องการให้มีการซึมผ่านน้ำต่ำ เช่น สระน้ำ บ่อเก็บน้ำ กําแพงกันดิน พื้นอาคาร ชั้นดาดฟ้า พื้นอาคารที่สัมผัสกับดิน เป็นต้น

M Topping Concrete

คอนกรีตงานเททับหน้า เหมาะสําหรับคอนกรีตเททับหน้า เพื่อเพิ่มระดับของพื้น ซึ่งออกแบบให้มีปริมาณส่วนหยาบน้อยกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อให้สะดวกในการปาด ปรับระดับ โดยคงคุณภาพทางด้านกําลังอัดของคอนกรีต ไม่เปลี่ยนแปลง

M Post Tension Concrete

คอนกรีตอัดแรง เหมาะสําหรับ คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดทีหลัง โดยออกแบบให้ได้กําลังอัดของคอนกรีตได้ตามอายุการใช้งาน (ปกติ 2-3 วัน) เช่น งานพื้น Post Tension – โครงสร้าง Girder สะพาน หรือโครงสร้างอื่นๆ ที่ต้องการ การพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตเร็วกว่าคอนกรีตทั่วไป

M Low Heat

คอนกรีตความร้อนสูง เหมาะสําหรับคอนกรีตที่มีการเทคอนกรีตในปริมาณมาก หรือหนากว่าคอนกรีตทั่วไป ซึ่งการเทคอนกรีตดังกล่าว จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นที่กึ่งกลางของโครงสร้าง ซึ่งมีการระบายความร้อนได้ช้า เมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ผิว จึงทําให้เกิดความแตกต่างกันของอุณหภูมิ อันเป็นผลให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว โดยออกแบบให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติ ด้านอุณหภูมิ และกําลังอัดของคอนกรีตช่วยให้งานมีคุณภาพขึ้น

M Sulfate Resistant Concrete

คอนกรีตผ่านทานซัลเฟต เหมาะสําหรับ คอนกรีตที่มีการก่อสร้าง ในสถานที่มีซัลเฟตสูง เช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ต้องสัมผัสกับน้ำเสียที่มีซัลเฟต โดยออกแบบให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความทึบไม่เกินกว่า 0.50 เพื่อลดการซึมผ่านของสารเคมี อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

M High Strength Concrete

คอนกรีตกําลังอัดสูง เหมาะสําหรับ คอนกรีตที่มีกําลังอัด ตั้งแต่ 450 ksc ที่อายุ 28 วัน ซึ่งคอนกรีตลักษณะนี้ จําเป็นต้องใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ร่วมกับ วัสดุปอซโซลานสูง จึงจําเป็นต้องออกให้คอนกรีตมีค่ายุบตัวและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม

M High Early Strength Concrete

คอนกรีตกําลังอัดเร็ว เหมาะสําหรับคอนกรีตที่ต้องการกําลังอัดเร็วตั้งแต่ 12 ชั่วโมง เป็นต้นไป เหมาะสําหรับงานก่อสร้างที่ต้องเร่งทํางานซ่อมแซมโครงสร้าง เพื่อให้สามารถรับกําลังอัดได้ตามการออกแบบเพื่อให้สามารถ เปิดการใช้งานได้เร็วขึ้น เช่น พื้นถนน เป็นต้น